Moien

An Haerzlech Wëllkomm ob der Homepage vun der Gemengemusik Munzen

Wëlkomm

Merci dass Du eis Homepage besichs! Hei fënns du all néideg Informatioune ronn em d'Gemengemusik Munzen. Niewent ville Fotoen a Geschichte fënns de hei de Manifestatiounskalenner an de Prouwenplang. Och d'Neiegkeete ginn hei regelméisseg aktualiséiert.

Aktualitéit

Musikalischen Weekend 20. & 21. Mai 2017

Weiderliesen »

Galaconcert 2017

Wei all Joer ass och rem 2017 eisen Galaconcert zu Marnich am Cube521 ennert der Directioun vum Laurent Lemaire. Den Datum ass den 28. Januar 2017 um 20:00 Auer. Reservéiert aer Platzen um Telefon 521 521 oder per Email: info@cube521.lu.

Weiderliesen »

Programm fir 2017

2017 ass eent grousst Joer fir d'Gemengemusik Munzen, well do feieren mir eis 100 Joer. Doofir honn mir natierlech och schon vill Manifestatiounen organiseiert fir deen Jubuläum ze feieren. Hei fannt dir eisen Programm.

Samsdes, den 28. Januar: Jubiläums-Galaconcert am Cube 521 zu Maarnich
Fregdes, den 17. März: Concert van der Militärmusik zu Cliärref an der Hall Polyvalent
Samsdes, den 22. Abrëll: Dîner des Ancienszu Hengischt am Festsall
Samsdes/Sonndes, den 20./21. Mee: Week-End Musical zu Munzen am Zelt
Samsdes, den 23. September: Aafschloss vam 100 jährigen Jubiläum am Cube 521 zu Maarnich

Haalt eech dei Datumer ob allen Fall frei an feiert mat eis, eisen 100. Jubiläum

Weiderliesen »

Kontakt
Anner Méiglechkeeten

e-Mail: info@gemengemusikmunzen.lu
Adress:
4 An der Haech
L-9833 Dorscheid